Opieka nad małym dzieckiem

Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka

Ankieta

Aktualności

Znamy wyniki konkursu DWF_1.5_1_2012

10-08-2012

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zakończył ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs pt. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”. Na realizację projektów przeznaczono 150 mln zł. W projektach przewidziano dofinansowanie m.in.  tworzenia żłobków
i klubów dziecięcych.

 

W konkursie ogłoszonym w ramach Działania 1.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki można było otrzymać dofinansowanie na realizację następujących typów projektów:

 

1. Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci , poprzez:

  1. wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych, w tym pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w żłobku lub klubie dziecięcym, w przypadku gdy co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka objętego opieką powraca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci;
  2. wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna.

 

2. Upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjno – promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno – doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia.

 

Dodatkowe punkty otrzymywały projekty, które stanowią wsparcie dla działań realizowanych bądź zakładanych do realizacji w Resortowym programie wsparcia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH. Wynika to z faktu, iż projekty w ramach PO KL i Programu MALUCH uzupełniają się - Program MALUCH wspiera finansowo tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi, a środki
z Europejskiego Funduszu Społecznego w PO KL przede wszystkim wspomagają funkcjonowanie nowo utworzonych form opieki.

 

Do Departamentu Wdrażania EFS w MPiPS (Instytucji Organizującej Konkurs) wpłynęło w sumie 320 wniosków o dofinansowanie projektów z całej Polski. Wśród wniosków zakładających utworzenie lub finansowanie żłobków/klubów dziecięcych/usług dziennego opiekuna pozytywnie oceniono 131 wniosków (w sumie na kwotę ok. 139 mln zł), natomiast wśród wniosków zakładających działania promocyjne ocenę merytoryczną pozytywnie przeszły 33 wnioski (w sumie na kwotę ok. 59 mln zł).

 

Spośród wniosków zakładających utworzenie lub finansowanie żłobków/klubów dziecięcych/usług dziennego opiekuna  Instytucja Organizująca Konkurs podejmie negocjacje ze 126 Wnioskodawcami, których projekty uzyskały najwyższą liczbę punktów. Natomiast spośród wniosków zakładających działania promocyjne Instytucja Organizująca Konkurs podejmie negocjacje z 4 Wnioskodawcami, których projekty zostały ocenione najwyżej.

Listy rankingowe wraz ze szczegółowymi wynikami konkursu są dostępne na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl w zakładce Nabory wniosków.


 

realizacja: Ideo CMS Edito powered by: