Opieka nad małym dzieckiem

Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka

Ankieta

Aktualności

Informacja dla gmin

03-12-2012

 

Zgodnie z art.8 ust.3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr45, poz.235 ze zm.), żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, która niezależnie od jej nazwy wykonuje zadania określone w art.10 ustawy t.j. w szczególności przez:

  1. zapewnianie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
  2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
  3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

 

Stosownie do art.54 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, sprawuje nadzór nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.

Ustawa nie ogranicza czynności nadzorczych wyłącznie do instytucji znajdujących się w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, czy wykazie dziennych opiekunów. Nadzór powinien obejmować więc wszystkie instytucje prowadzące działalność gospodarczą
w gminie, w zakresie opieki dziennej nad dziećmi - kod PKD 88.91.

Nadzór sprawowany jest na podstawie art.55 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z planem lub w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach
w organizacji i funkcjonowaniu żłobka, klubu dziecięcego lub sprawowanej opieki przez dziennego opiekuna.

Do nieprawidłowości należy niewątpliwie zaliczyć prowadzenie, zarejestrowanej po dniu 3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej polegającej na opiece nad dziećmi do lat 3, bez stosownego zaświadczenia o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych.

 

Sankcja

za prowadzenie bez wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

zarejestrowanej  po dniu 3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej

w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3

 

Zgodnie z art.601 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (t.j.: Dz.U.
z 2010r. Nr46, poz.275 ze zm.), kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia oraz nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

realizacja: Ideo CMS Edito powered by: