Opieka nad małym dzieckiem

Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka

Ankieta

Aktualności

Informacja dla zakładających instytucje opieki nad dzieckiem do lat 3

03-12-2012

Zgodnie z art.8 ust.3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr45, poz.235 ze zm.), żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, która niezależnie od jej nazwy wykonuje zadania określone w art.10 ustawy t.j. w szczególności przez:

  1. zapewnianie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
  2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
  3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

 

Zgodnie z art.26 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz.U. z 2010r. Nr220, poz.1447 ze zm.)
i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy (art.28 ustawy). Odnosi się to m.in. do instytucji, które:

  1. istniały przed 4 kwietnia 2011r. - mają czas na dostosowanie standardów do warunków ustawy i dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych do 4 kwietnia 2014 roku;
  2. istniały przed 4 kwietnia 2011r. i nie dostosowały standardów do warunków ustawy – dotyczy ich obowiązek zaprzestania działalności w tym zakresie po
    4 kwietnia 2014 roku;
  3. rozpoczęły lub rozpoczną działalność opiekuńczą po 3 kwietnia 2011 roku – dotyczy ich obowiązek wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

Do nieprawidłowości należy niewątpliwie zaliczyć prowadzenie, zarejestrowanej po dniu 3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej polegającej na opiece nad dziećmi do lat 3, bez stosownego zaświadczenia o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych.

 

 

Sankcja

za prowadzenie bez wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

zarejestrowanej  po dniu 3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej

 w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3

Zgodnie z art. 601 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j.: Dz.U.
z 2010r. Nr46, poz.275 ze zm.), kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia oraz nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

 

realizacja: Ideo CMS Edito powered by: