Opieka nad małym dzieckiem

Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka

Ankieta

Dla Gminy

Zadania dla gmin

1) Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Do zadań gmin, należy rejestrowanie obecnych żłobków oraz nowych żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Obowiązuje tu zasada własciwości miejscowej, czyli w tej gminie, w której jest prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, będzie on równiez zarejestrowany. Ponadto, wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek publikowania rejestru na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy prowadzacej rejestr.

 

Rejestr zawiera:

1) nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

2) numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

3) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

4) liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym.


Po dokonaniu wpisu do rejestru podmiot otrzymuje zaświadczenie o dokonaniu wpisu. Zaświadczenie musi zawierać następujace dane:

1) nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;

2) datę i numer wpisu do rejestru;

3) formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;

4) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

5) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.


Jeżeli podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, wójt, burmistrz lub prezydent miasta odmawia wpisu do rejestru.

 

W przypadku, gdy podmiot prowadzący działalność w postaci opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, złoży wniosek o wykreślenie z rejestru lub nie usunie, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego bądź przekaże we wniosku informacje niezgodne ze stanem faktycznym, następuje wykreślenie z rejestru.
Zarówno odmowa wpisania do rejestru, jak i wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych, następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

2) Prowadzenie wykazu dziennych opiekunów.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta mają obowiązek prowadzenia wykazu dziennych opiekunów zatrudnionych przez gminę oraz dziennych opiekunów zatrudnianych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Wykaz powinien zawierać imię i nazwisko dziennych opiekunów, z którymi została zawarta umowa. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta publikuje wykaz dziennych opiekunów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 64 ust. 2 ustawy.

Kompetencją wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jest także zlecanie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez kierownika miejscowego ośrodka pomocy społecznej przed podpisaniem umowy z dziennym opiekunem zatrudnianym przez gminę.

 

3) Przeprowadzanie konkursów na dziennych opiekunów.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przeprowadza otwarty konkurs na dziennych opiekunów zatrudnianych przez gminę. Konkurs ofert, przeprowadzony jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).
Zadanie to nie należy do kategorii zadań obligatoryjnych. Przeprowadzenie konkursu powinno być odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności.
Jednakże, jeżeli taki konkurs zostanie przeprowadzony i dzienny opiekun bądź dzienni opiekunowie wybrani, to wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie. Umowę taką, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, zawiera na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 

 

4) Nadzór nad instytucjami opieki sprawowany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, ma obowiązek sprawowania nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.

Nadzór powinien być sprawowany zgodnie z planem nadzoru. W tym celu należy opracować plan nadzoru, który powinnien zostać przyjęty przez radę gminy w drodze uchwały. Jednak w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka, klubu dziecięcego lub sprawowanej opieki przez dziennego opiekuna, wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi czynności nadzorcze także poza planem nadzoru. Jeżeli podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy albo dzienny opiekun nie spełniają standardów dotyczących sprawowanej opieki, organ sprawujący nadzór zobowiązuje te podmioty do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.

Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy albo dzienny opiekun ma prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń organu sprawującego nadzór, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach.

W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, organ sprawujący nadzór sporządza stanowisko na piśmie i przekazuje je podmiotowi prowadzącemu żłobek lub klub dziecięcy albo dziennemu opiekunowi. W celu sprawdzenia, czy i w jakim zakresie są realizowane zalecenia pokontrolne organ sprawujący nadzór może prowadzić czynności sprawdzające. Jeżeli stwierdzone nieprawidłowości nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wykreśla z rejestru żłobek lub klub dziecięcy albo z wykazu dziennego opiekuna i rozwiązuje umowę z dziennym opiekunem zatrudnionym przez gminę, bez zachowania okresu wypowiedzenia.


Czynności nadzoru i kontroli nie muszą być dokonywane osobiście przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta a jedynie zlecane na podstawie upoważnienia innym osobom, np. pracownikom gminy lub ośrodka pomocy społecznej. Osoby takie są nazywane osobami upoważnionymi. Osoby upoważnione działające w imieniu organu upoważniającego mają prawo wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części w dniach i godzinach, w których działalność jest wykonywana lub powinna być wykonywana. Mogą żądać ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem nadzoru. Mają też prawo dostępu do dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w nadzorowanych żłobkach lub klubach dziecięcych. 

 

5) Składanie sprawozdań rzeczowo - finansowych przez gminy.

Obowiązek ten wynika z art. 64 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w art. 64 ust. 3 ustawy, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 173, poz. 1036). Gmina jest zobowiązana do sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat i przekazywania ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej.
 

Systemy teleinformatyczne, które są stosowane w urzędach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie określonym w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, są integralną częścią systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.3)).

Gmina składa wojewodzie sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w wersji elektronicznej za okres od dnia 1 stycznia do dna 30 czerwca – w terminie do dnia 15 lipca danego roku oraz za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia – w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego. Następnie wojewoda przekazuje zbiorcze sprawozdanie półroczne z wykonywania zadań ministrowi właściwemu do spraw rodziny za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca - w terminie do dnia 5 sierpnia danego roku oraz za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia - w terminie do dnia 5 lutego roku następnego.

realizacja: Ideo CMS Edito powered by: