Opieka nad małym dzieckiem

Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka

Ankieta

Dzienny opiekun

Kto może zostać dziennym opiekunem. Szkolenia, kwalifikacje.

 

1) Dzienny opiekun - jako mini forma.

Dzienny opiekun jest formą opieki dla małej liczby dzieci. Daje możliwość zorganizowania instytucjonalnej opieki w niewielkich gminach wiejskich, gdzie nie ma potrzeby otwierania żłobka bądź klubu dziecięcego, ze względu na niewielką liczbę dzieci w wieku żłobkowym w tych gminach.

 

2) Ile dzieci ma pod opieką dzienny opiekun?

Dzienny opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do lat trzech, a w wyjątkowych sytuacjach do ukończenia przez dziecko w danym roku szkolnym lat czterech. Natomiast jeżeli wśród dzieci, nad którymi dzienny opiekun będzie sprawował opiekę, znajdzie się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, lub wymaga szczególnej opieki albo jest niepełnosprawne, wówczas może się opiekować tylko trojgiem dzieci.

 

3) Kto może zostać dziennym opiekunem? Zatrudnianie dziennego opiekuna.

Dzienny opiekun jest to osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. Jako osoba fizyczna, zatrudniana jest przez gminy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Umowa zawarta pomiędzy gminą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej a dziennym opiekunem powinna zawierać między innymi takie informacje jak: strony umowy, cel i przedmiot umowy, czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci powierzonych opiece, obowiązki dziennego opiekuna, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty, czas na jaki umowa została zawarta, warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

 

Warto zwrócić uwagę, że podmiot, który zatrudnia dziennego opiekuna, opłaca i finansuje za niego składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki.

 

Przykładowa umowa zawierana pomiędzy gminą a dziennym opiekunem

 

UMOWA ZLECENIA

 

Zawarta w dniu 10 czerwca 2011 r. w Purdzie pomiędzy:

Gminą Purda, 00 - 000 Purda reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Purda, Stanisława Bendarczyka, NIP ..................... zwanym dalej Dającym zlecenie,

a Leokadią Popiołek, zam. 00 – 000 Klewki 270 gm. Purda, NIP ................., PESEL .................., zwaną dalej Przyjmującym zlecenie, o treści następującej:

 

§ 1. 

Dający zlecenie powierza, a Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonywania zadań z zakresu sprawowania opieki nad dziećmi, jako dzienny opiekun.

 

§ 2. 1.

Sprawowanie opieki nad dziećmi, będzie się odbywać w lokalu mieszkalnym, znajdującym się w zasobach lokalowych Gminy Purda, stanowiącym własność Dającego zlecenie.

2. Lokal znajduje się przy ul. Wiosenna 5, 00-000 Purda.

3. Opieka będzie sprawowana w godzinach od 7.30 rano do 17.00 popołudniu.

   

§ 3.

Przyjmujący zlecenie będzie sprawował opiekę nad trojgiem dzieci w wieku od 6 miesięcy do trzech lat.

  

§ 4. 

1. Przyjmujący zlecenie jest zobowiązany do:

a) zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu powierzonych dzieci;

b) zagwarantowania dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, uwzględniając indywidualne potrzeby każdego dziecka;

c) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, właściwych do wieku każdego z powierzonych dzieci.

2. Higieniczne przygotowywanie posiłków, dostosowanych do wieku każdego dziecka pozostającego pod opieką przyjmującego zlecenie.

3. Przyjmujący zlecenie gwarantuje możliwość wypoczynku powierzonych jego opiece dzieci.

4. Przyjmujący zlecenie, zapewnia dzieciom powierzonym jego opiece, przebywanie na świeżym powietrzu, niezależnie od pogody.

 

§ 5. 

1. Wysokość wynagrodzenia za sprawowanie opieki wynosi ................ zł.

2. Wynagrodzenie jest płatne trzydziestego dnia każdego miesiąca, przelewem na konto przyjmującego zlecenie.

 

§ 6.

Umowa zostaje zawarta na okres od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.

 

§ 7. 

W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 8. 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 9. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

DAJĄCY ZLECENIE:                                                        PRZYJMUJĄCY ZLECENIE

 

 

 

Kandydaci na dziennych opiekunów zatrudnianych przez gminę wybierani są przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).


Przed podpisaniem umowy z kandydatem na dziennego opiekuna, w celu weryfikacji spełniania przez niego warunków ustawowych, może zostać przeprowadzony przez kierownika ośrodka pomocy społecznej wywiad środowiskowy. Przeprowadzenie wywiadu zleca wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

W przypadku dziennych opiekunów zatrudnianych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej weryfikacji spełnienia tych warunków dokonują te podmioty.

 

4) Kwalifikacje dziennego opiekuna. Szkolenia dla dziennego opiekuna.

Dziennym opiekunem może zostać osoba, która posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Jeżeli nie posiada takich kwalifikacji jest zobowiązana do odbycia 160 – godzinnego szkolenia, którego zakres programowy został zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.

Osoba chcąca sprawować opiekę nad dziećmi jako dzienny opiekun, posiadająca odpowiednie kwalifikacje, ale nie pracująca z dziećmi do lat trzech bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun jest zobowiązana do odbycia 40 – godzinnego szkolenia uzupełniającego, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy.

Natomiast, jeżeli osoba chcąca sprawować opiekę nad dziećmi jako dzienny opiekun posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie, czyli pracowała z dziećmi do lat trzech przez okres co najmniej dwunastu miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun, jest zwolniona z odbycia szkolenia. Szkolenia między innymi dla dziennych opiekunów są organizowane przez podmioty, które otrzymały od Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzje zatwierdzające programy szkoleń.

Zatwierdzenie programów szkoleń odbywa się w drodze decyzji administracyjnej. Lista zatwierdzonych programów jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (jest ona na bieżąco uzupełniana).

Koszt szkolenia ponosi kandydat na dziennego opiekuna. Koszt szkolenia może także ponieść przyszły pracodawca.

Uprawnienia do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat, będą posiadały tylko te osoby, które odbędą szkolenie zgodnie z programem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

5) Wymagania szczególne dla dziennego opiekuna.

Poza kwalifikacjami, chcąc zostać dziennym opiekunem, osoba powinna także spełniać dodatkowe warunki, a mianowicie: dawać rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, nigdy nie być pozbawioną władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona, powinna wypełniać obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, nie być skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz posiadać warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dziećmi. Jeżeli, którykolwiek z warunków nie zostanie spełniony, dyskwalifikuje to kandydata na dziennego opiekuna.


Ponadto, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, dzienny opiekun podlega obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723).

 

6) Gdzie dzienny opiekun może sprawować opiekę nad dziećmi.

Aby dzienny opiekun mógł sprawować opiekę nad dziećmi powinien posiadać lokal. Może to być mieszkanie lub dom, do którego posiada tytuł prawny, np: akt własności ale także umowa najmu (naturalnie na odpowiedni okres czasu) bądź spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. W razie potrzeby gmina może wyposażyć w odpowiednie sprzęty lokal, w którym ma być sprawowana opieka nad dziećmi. W razie konieczności, jeżeli gmina (lub inny podmiot zatrudniający dziennego opiekuna) posiada odpowiedni lokal może go udostępnić w celu sprawowania w nim opieki nad dziećmi. Inaczej niż w przypadku żłobków i klubów dziecięcych, ustawa nie przewiduje specjalnych wymagań odnośnie do lokali, w których ma być sprawowana opieka przez dziennego opiekuna.

 

7) Zadania dziennego opiekuna.

Do zadań dziennego opiekuna należy przede wszystkim zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. Dzienny opiekun zapewnia dzieciom właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną uwzględniając indywidualne potrzeby dziecka. Również sposób, w jaki prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i edukacyjne musi uwzględniać rozwój psychomotoryczny dziecka oraz zajęcia powinny być właściwe do jego wieku. Powinien on także współpracować z rodzicami tych dzieci, poprzez prowadzenie konsultacji i udzielania porad w zakresie pracy z dziećmi.


Dzienny opiekun w wypełnianiu obowiązków może korzystać z pomocy wolontariusza. Może także, w czasie prowadzenia zajęć, korzystać z pomocy rodziców dzieci, nad którymi sprawuje opiekę.

realizacja: Ideo CMS Edito powered by: