Opieka nad małym dzieckiem

Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka

Ankieta

Komunikaty

Instytucja dziennego opiekuna zamiast żłobka lub klubu dziecięcego

Informacja o instytucji dziennego opiekuna.

 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - zgodnie z założeniami Planu Działania dla Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zatrudnienie i integracja społeczna” na 2012 r. - ogłosił w 2012 r. dwa konkursy zamknięte w Działaniu 1.5 PO KL „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.

Łączna alokacja na przedmiotowe konkursy wyniosła 200 mln zł.

Projekty, które stanowiły wsparcie dla działań realizowanych bądź zakładanych
do realizacji w Resortowym programie wsparcia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH dodatkowo otrzymywały podczas oceny merytorycznej 20 punktów za spełnienie tzw. kryterium strategicznego
. Wynika to z faktu, iż projekty w ramach Działania 1.5 PO KL i Programu MALUCH uzupełniają się - Program MALUCH wspiera finansowo tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi, natomiast ww.  konkurs w ramach PO KL przede wszystkim wspomaga funkcjonowanie nowo utworzonych form opieki.

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, w ramach Działania 1.5 PO KL można było otrzymać dofinansowanie na realizację następujących typów projektów:

 1. Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego
  i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej
  z urodzeniem i wychowaniem dzieci, poprzez:
 2. wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych, w tym pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w żłobku lub klubie dziecięcym, w przypadku gdy co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka objętego opieką powraca na rynek pracy po przerwie związanej
  z urodzeniem lub wychowaniem dzieci;
 3. wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna.
 4. Upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację
  i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia.

W lipcu 2013 r. Departament Wdrażania EFS w MPiPS rozpocznie podpisywanie umów z beneficjentami, których projekty zostały wybrane w drugim konkursie ogłoszonym w ramach Działania 1.5 PO KL.

Szczegółowe informacje na temat projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 PO KL są dostępne na mapie projektów EFS nadzorowanych przez MPiPS: www.kapitalludzki.gov.pl/mapa-projektow/.

 

Apel do gmin o tworzenie stanowisk dziennego opiekuna

 

Tworzenie instytucji dziennego opiekuna jest znacznie łatwiejsze, prostsze i tańsze
niż organizowanie opieki w formie żłobka i klubu dziecięcego !

 

Jeżeli po okresie opieki nad dzieckiem rodzic chce wrócić do pracy lub rozpocząć pracę a opieka niani zbyt obciąża budżet domowy, warto, aby gmina wyszła naprzeciw oczekiwaniom rodziców i pomogła im w zorganizowaniu opieki nad dzieckiem w formie dziennego opiekuna. Organizacja tej formy opieki jest tańsza dla gminy i dla rodzica.

 

Apelujemy więc o zwiększenie zainteresowania tą formą opieki i wykorzystywanie instytucji dziennego opiekuna w państwa gminach. Dzienny opiekun przyczynia się do zwiększenia aktywności zawodowej rodziców, a także osób, które podejmują się pracy dziennego opiekuna.

Korzyści z zatrudnienia dziennego opiekuna:

- jest to najprostsza forma opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w zależności od wieku dzieci dzienny opiekun może mieć pod opieką do 3-5 dzieci);

- bardzo krótki czas zorganizowania instytucji (głównym wymogiem jest przeszkolenie dziennego opiekuna i jego niekaralność, nie ma warunków lokalowo-sanitarnych);

- szeroki zakres swobody regulowania warunków pracy dziennego opiekuna i sprawowania opieki;

- gmina ma możliwość elastycznego ustalania czasu i okresu sprawowania opieki (czas i okres opieki może być dopasowany do indywidualnych potrzeb rodziców i możliwości gminy);

- tworzenie sieci lub zespołów dziennych opiekunów (pozwala na wzajemne zastępstwa w przypadku, np. choroby, urlopu i powoduje, że rodzic nie jest ograniczany czasem pracy jednego opiekuna);

- niższe koszty dla gmin (mniejsze niż żłobek i klub dziecięcy), nie ma nakładów na budowę, oraz dla rodziców (koszty mniejsze niż niania);

- możliwość zawarcia porozumień międzygminnych w sprawie utworzenia instytucji dziennego opiekuna w przypadku małej liczby dzieci w danej gminie (jest szczególnie korzystne i pożądane w małych gminach wiejskich);

- osoba bezrobotna nie płaci podatków na rzecz gminy, natomiast jeżeli gmina zorganizuje jej miejsce pracy w formie dziennego opiekuna zaczyna je płacić (jest szczególnie korzystne i pożądane w małych gminach wiejskich).

W związku z powyższym zachęcamy do wspierania i tworzenia tej instytucji.
W najbliższej edycji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” będzie preferowane dofinansowywanie tworzenia instytucji dziennego opiekuna.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przepisów regulujących instytucję dziennego opiekuna zawiera niżej załączony plik:

Informacja o obowiązkach nadzorczych i rejestrowych

Zamieszczamy informację dotyczącą obowiązków nadzorczych nad instytucjami opieki nad dziećmi do lat 3 oraz prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Pliki do pobrania:

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie oceny warunków sanitarno-higienicznych lokali przeznaczonych na prowadzenie działalności w postaci sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat.

 

Warunki lokalowo-sanitarne w żłobkach i klubach dziecięcych reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367). Jednakże niniejsze rozporządzenie nie reguluje kompleksowo wymagań sanitarnych np. odnoszących się do kwestii wyżywienia.

Zgodnie z informacją z dnia 27 lipca 2011 r. otrzymaną od Głównego Inspektora Sanitarnego:

 • Nie ma konieczności zapewnienia oddzielnej toalety dla pracowników mających kontakt z żywnością. Z § 111 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, 1650, z późn. zm. – tekst jednolity) wynika jedynie, że pracownicy powinni mieć dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych.
 •  Jeżeli chodzi o podzielenie zaplecza kuchennego na część brudną i część czystą za pomocą szafy przelotowej, to jest to tylko propozycja inspektorów sanitarnych. Należy zachować najwyższą ostrożność aby nie dopuścić do zabrudzenia żywności. Dla zapewnienia higieny żywności zaplecze kuchenne powinno być podzielone na dwie części – jedna, w której zmywane są naczynia i sztućce, i druga, w której rozdzielane są posiłki przywożone przez firmę cateringową i przygotowywane mieszanki mleczne. Nie ma przepisów, które określałyby, w jaki sposób ma być zorganizowane zaplecze kuchni i w związku z tym wymagania dla konkretnego obiektu może określić właściwy terenowo państwowy inspektor sanitarny, który nadzoruje bądź będzie nadzorował działalność przedsiębiorcy.
 • Zgodnie z § 237 ust. 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, z zastrzeżeniem § 261, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m, a w przypadku przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób - nie mniej niż 0,8 m.
 •  Odnośnie do obowiązku przechowywania próbek mleka przez okres trzech dni art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., Nr 136, poz. 914, z późn. zm. – tekst jednolity) stanowi, że zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego może przechowywać próbki wszystkich potraw o krótkim okresie przydatności do spożycia, wyprodukowanych i przeznaczonych do żywienia konsumentów w tym zakładzie. Innymi słowy, nie ma obowiązku przechowywania próbek potraw, pod warunkiem niewprowadzania gotowej żywności do obrotu.
 •  Zostawianie odzieży wierzchniej i butów przez personel w szatni, która jest przeznaczona dla dzieci jest możliwe, o ile jest ona odpowiednio duża.
 • Zorganizowanie oddzielnego zlewu przeznaczonego do płukania mopa nie jest konieczne, co prawda jednak w tym wypadku inspektor sanitarny zalecił zorganizowanie pomieszczenia gospodarczego do przechowywania środków myjących, sprzętu porządkowego, a w tym odkurzaczy, mopów itp. ze zlewem zainstalowanym na wysokości 0,5 m.  
 • Osobne urządzenie sanitarne przeznaczone wyłącznie do płukania nocników nie jest wymagane. Nie ma przepisów regulujących tę kwestię. Zalecenie do wprowadzenia takiej procedury nie może być podstawą do odmowy wydania decyzji. 

realizacja: Ideo CMS Edito powered by: