Opieka nad małym dzieckiem

Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka

Ankieta

Pytania i odpowiedzi

1. Jaka jest liczba dzieci, które mogą przebywać pod opieką jednego opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym?

Pod opieką jednego w pełni wykwalifikowanego opiekuna zarówno w żłobku, jak i w klubie dziecięcym może pozostawać maksymalnie ośmioro dzieci w wieku od jednego roku do lat trzech, w przypadkach... Pokaż więcej

2. Od kiedy można zawrzeć umowę uaktywniającą i od kiedy wchodzą przepisy dotyczące niań?

Zgodnie z art. 79 pkt 2 ustawy przepisy dotyczące zatrudniania niań wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Ponieważ ustawa... Pokaż więcej

3. Kto może być opiekunem w żłobku?

Kwalifikacje opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym określa art. 16 ustawy. Zgodnie z tym art. opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki,... Pokaż więcej

4. Gdzie są uregulowane wymagania lokalowe i sanitarne dotyczące żłobków i klubów dziecięcych?

Wymagania lokalowe i sanitarne zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.07.2014r. wymagania lokalowe i sanitarne jakie musi spełnić lokal, w którym ma być... Pokaż więcej

5. Czy ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 stawia wymóg odnośnie do nazewnictwa instytucji opieki nad dziećmi?

Ustawa nie reguluje kwestii dotyczących nazw żłobka i klubu dziecięcego. Jeżeli dana forma opieki wypełnia wszystkie przesłanki definicji z art. 2 i wykonuje zadania z art. 10, wówczas podlega... Pokaż więcej

6. Czy gmina może odmówić dotacji na dziecko zapisane do żłobka prowadzonego przez osobę fizyczną?

Art. 60 ustawy stanowi, że podmioty prowadzące żłobek mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką w żłobku dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady jej ustalania określa rada gminy w... Pokaż więcej

7. Na jakich stanowiskach zatrudnić opiekunki zanim znowelizowane zostanie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2009r. Nr50, poz.398 ze zm.)?

W funkcjonujących instytucjach opieki dyrektorzy, w ramach swoich kompetencji, określają przyporządkowanie opiekunek dziecięcych w okresie przejściowym, kiedy podporządkowanie wprost pracowników do... Pokaż więcej

8. Czy Żłobek Miejski z oddziałami i filiami może funkcjonować w dotychczasowej formie?

Żłobek Miejski z oddziałami i filiami może funkcjonować w dotychczasowej formie niezależnie od miejsca prowadzenia działalności opiekuńczej nad dzieckiem do lat 3. Instytucja opieki powinna mieć... Pokaż więcej

9. Czy wpisowi do rejestru działalności regulowanej podlega każdy oddział i filia żłobka?

Wpisowi do rejestru działalności regulowanej podlega przedsiębiorca prowadzący działalność regulowaną, nie jego działalność. W związku z tym przy rejestracji należy podać adresy prowadzenia... Pokaż więcej

10. Czy można otworzyć oddział żłobkowy na terenie działającego przedszkola?Jakie przestrzenie muszą być wydzielone wyłącznie dla maluchów, a jakie mogą być wspólne? Czy np. dzieci „żłobkowe” mogą korzystać ze wspólnej z przedszkolakami stołówki, szatni? Czy zespół może być kierowany przez tego samego dyrektora?

Gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą zorganizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną żłobków, klubów... Pokaż więcej
1  2  Następna   
realizacja: Ideo CMS Edito powered by: