Opieka nad małym dzieckiem

Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka

Ankieta

Pytania i odpowiedzi

11. Jak należy rozumieć przepis o minimalnej powierzchni w przeliczeniu na dziecko, w odniesieniu do żłobków, gdzie są wymagane minimum 2 pomieszczenia pobytu dzieci? Czy oba pomieszczenia muszą spełniać ten wymóg, czy wystarczy, że jedno jest odpowiednio duże, o ile drugie pomieszczenie jest wykorzystywane rotacyjnie?

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.07.2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub... Pokaż więcej

12. Jak kwalifikować środki finansowe przeznaczane przez gminę na dofinansowanie żłobków niepublicznych? Czy jest to pomoc publiczna, podlegająca pod ustawę o zamówieniach publicznych?

Środki finansowe przeznaczane przez gminę na dofinansowanie żłobków niepublicznych są dotacją celową w rozumieniu art. 60 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Gmina określa jednakowe... Pokaż więcej

13. Jaki jest zakres zadań pielęgniarki, zatrudnianej nie jako opiekun, tylko na stanowisku pielęgniarki w żłobkach powyżej 20-rga dzieci?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217, z późn. zm. – j.t.)  wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na... Pokaż więcej
Poprzednia   1  2 
realizacja: Ideo CMS Edito powered by: