Opieka nad małym dzieckiem

Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka

Ankieta

Niania

Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem lub rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale również rozwijają się psychofizycznie w warunkach domowych. Co ważne, niania może sprawować opiekę nad dziećmi w różnym wieku (od 20 tygodnia życia do 3 roku życia, wyjątkowo do 4 roku życia) i przez okres czasu dostosowany do potrzeb dziecka
i rodzica, co jest określone w umowie zawieranej między nianią a rodzicami.

1) Kim jest niania i kto ją zatrudnia?

Niania zatrudniana jest przez rodziców dziecka na podstawie umowy uaktywniającej, zawieranej w formie pisemnej. Umowa ta powinna określać m. in. strony umowy, jej cel i przedmiot, czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci powierzonych opiece, obowiązki niani, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty, czas, na jaki umowa została zawarta, a także warunki, sposób zmiany oraz rozwiązania umowy.


Zawarcie umowy uaktywniającej i zgłoszenie jej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oznacza opłacanie za nianię przez ZUS, składek na ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość składki naliczana jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że ZUS będzie opłacał składki za nianię od kwoty wynagrodzenia nie większej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zaś od nadwyżki tej kwoty, składki będzie płacił rodzic dziecka.


Umowa z nianią może zostać podpisana na dowolny okres czasu, np. na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia warunków pracy lub na 2 lata, a następnie przedłużona na kolejny okres.

O każdej istotnej zmianie (mającej wpływ na opłacanie składek) należy poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

 

 

UMOWA  ZLECENIA  ZWANA  UMOWĄ  UAKTYWNIAJĄCĄ

 

Zawarta w dniu ………..w …………………….. pomiędzy:


(imię/imiona, nazwisko), zam. w ………….., (ulica, kod pocztowy, miejscowość)
NIP ......................., PESEL .........................

 

(imię/imiona, nazwisko), zam. w ………….., (ulica, kod pocztowy, miejscowość)
NIP ......................., PESEL .........................


zwaną/ym/ymi dalej Zleceniodawcą/Zleceniodawcami

 

a (imię/imiona, nazwisko), zam. w ………….., (ulica, kod pocztowy, miejscowość)

NIP ........................., PESEL ..........................,

 

zwaną dalej Zleceniobiorcą,


o treści następującej:

 

§ 1.

 

Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania zadań z zakresu sprawowania opieki nad dzieckiem, jako niania.

 

§ 2.

 1. Sprawowanie opieki nad dzieckiem będzie się odbywać w lokalu mieszkalnym ………………………………..
 2. Lokal znajduje się przy (ulica, kod pocztowy, miejscowość) ………………………..
 3. Opieka będzie sprawowana w godzinach od ….. rano do ….. w dniach …...


§ 3.

Zleceniobiorca będzie sprawował opiekę nad ….. dzieckiem/dzieci (wskazać liczbę)  Zleceniodawcy.

 

§ 4.

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do sprawowania opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej nad powierzonym mu dzieckiem/dziećmi, w zgodzie ze wskazówkami Zleceniodawcy, mając na uwadze dobro dziecka oraz jego prawidłowy rozwój psychofizyczny i emocjonalny.
 2. Zleceniobiorca jest zobowiązany do:
  1. zapewnienia bezpieczeństwa powierzonego mu dziecka/powierzonych mu dzieci;
  2. zagwarantowania właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej dziecku/dzieciom, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka/dzieci;
  3. higienicznych warunków przygotowywania posiłków.
 3. Zleceniobiorca gwarantuje wypoczynek powierzonego jego opiece dziecka/powierzonym jego opiece dzieciom.
 4. Zleceniobiorca zapewnia dziecku/dzieciom, jeśli pogoda na to pozwala, przebywanie na świeżym powietrzu.

 

§ 5.

 1. Wysokość wynagrodzenia za sprawowanie opieki wynosi ...................... zł.
 2. Wynagrodzenie jest płatne ……. dnia każdego miesiąca, przelewem na konto Zleceniobiorcy /z dołu gotówką do rąk własnych.

 

§ 6.

 

Zleceniobiorca oświadcza, że nie przystępuje/przystępuje do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

 

§ 7.

 

Umowa zostaje zawarta na okres od………………. do ………………. 

 

§ 8.

 

W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.


§ 9.

 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 10.

 1. Rozwiązanie umowy może nastąpić z ................................ wyprzedzeniem, na piśmie (dotyczy obu Stron).
 2. Zleceniodawca ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym
  w przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z umowy.

 

§ 11.

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

Zleceniodawca/Zleceniodawcy

 

 

 

 

Zleceniobiorca

 

 

 

 

 

2) Jakie warunki należy spełnić, aby ZUS opłacał składki za nianię?

Warunki opłacania składek przez ZUS za nianię:

 • sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 (wyjątkowo – w przypadkach wskazanych
  w ustawie, do 4 lat,
 • praca zawodowa obojga rodziców dziecka (lub rodzica, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko) – zatrudnienie, świadczenie usług na podstawie umowy cywilnoprawne stanowiącej tytuł prawny do ubezpieczeń społecznych, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub działalności rolniczej,
 • zgłoszenie niani przez rodzica do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia (czyli od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy). Należy wypełnić odpowiednio:

                         a) do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia społecznego - druk ZUS ZUA,
                         b) a jeśli podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu - druk ZUS ZZA.

 • niekorzystanie przez dziecko z innej formy opieki (żłobka, klubu dziecięcego dziennego opiekuna)
 • niekorzystanie przez rodzica dziecka z ulgi na podstawie umowy aktywizacyjnej,o której mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 2007 r., z osobą bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym,
 • umowa uaktywniająca nie może zostać zawarta między nianią a osobami pełniącymi funkcję rodziny zastępczej zawodowej,
 • niepobieranie zasiłku macierzyńskiego na drugie, młodsze dziecko.

 

W przypadku utraty przez rodziców albo rodzica samotnie wychowującego dziecko zatrudnienia, zaprzestania świadczenia usług lub pozarolniczej działalności, ZUS opłaca składki przez okres 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych przyczyn.


Wszelkie informacje dotyczące ubezpieczeń i procedury zgłaszania niani do ZUS dostępne są na stronie internetowej www.zus.pl w zakładce Zgłoś nianię do ubezpieczeń:  http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=3640
 
3) Czy niania zatrudniona na podstawie umowy uaktywniającej może świadczyć usługę nieodpłatnie?

Zasadą świadczenia pracy przez nianię zatrudnioną na podstawie umowy uaktywniającej jest jej odpłatność. Jednak przyjmujący zlecenie może zobowiązać się je wykonać także bez wynagrodzenia, ale w takiej sytuacji nie ma możliwości opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na brak przychodu.

4) Jakie kwalifikacje powinna mieć niania?

O tym, jakie kwalifikacje powinna posiadać niania decydują rodzice dziecka. Jedynym warunkiem, który musi spełnić niania jest poddanie się obowiązkowym badaniom sanitarno - epidemiologicznym zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

realizacja: Ideo CMS Edito powered by: