Opieka nad małym dzieckiem

Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka

Ankieta

Pytania i odpowiedzi do konkursu MALUCH 2014

A. Zagadnienia ogólne

Pytanie A.1:

Jaki powinien być sposób weryfikacji ofert? Czy w przypadku błędnego wypełnienia którejkolwiek z pozycji oferta podlega odrzuceniu, a jeżeli nie to, jakie są dopuszczalne błędy, które mogą zostać skorygowane przez beneficjentów i jaki tryb ewentualnych korekt jest przewidziany?

Odpowiedź:

W przypadku błędów i braków formalnych w ofercie (wymagania formalne opisane są w punkcie 5 Programu – Zasady składania ofert- wymagania formalne), oferta taka nie jest rozpatrywana. Wykaz ofert odrzuconych ze względów formalnych właściwy urząd wojewódzki zamieszcza na swojej stronie internetowej z informacją o przyczynie ich odrzucenia.

W przypadku stwierdzenia błędów merytorycznych, urząd wojewódzki odrzuca ofertę lub informuje oferenta o błędzie (braku) i wzywa do uzupełnienia bądź poprawienia oferty. Tryb dokonywania uzupełnień i wyjaśnień, jak również określenie rodzaju i zakresu uchybień podlegających uzupełnieniom i wyjaśnieniom leży w gestii urzędu wojewódzkiego dokonującego kwalifikacji ofert. W ofercie podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu wskazana jest osoba upoważniona do składania ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty -  złożenie ich może nastąpić przez tę osobę.

 

Pytanie A.2:

W ofercie trzeba wpisać „Kod terytorialny GUS gminy, której dotyczy oferta (6 cyfr)”, ale przy wpisywaniu np. ‘06’ pojawia się tylko cyfra ‘6’ – czy to jest błędem? Jak można wpisać kod ‘06’?

Odpowiedź:

Widniejąca w takim przypadku tylko jedna cyfra w polu WK, PK lub GK nie jest błędem. Zaleca się jednak sformatowanie tej komórki jako ‘tekstowa’ i wpisanie dwóch cyfr, z zerem na początku.

 

Pytanie A.3:

W tabeli w ostatniej kolumnie „Udział dotacji (%)” pojawia się liczba z zerem i cyframi po przecinku, a nie z procentami. Czy taka oferta przyjęta będzie jako prawidłowa?

Odpowiedź:

Nie jest błędem widniejąca w takim przypadku liczba w formacie dziesiętnym zamiast w formacie procentowym. Można także  sformatować tę komórkę jako ‘procent’.

 

B. Moduł 1

Pytanie B.1:

Czy w module 1 mogą brać udział podmioty prywatne w ramach partnerstwa z gminami? Zakładamy, że gmina uzyska dotację i przekaże ją w ramach partnerstwa prywatnej firmie, która już prowadzi jeden żłobek z dotacjami gminnymi. Firma zorganizuje żłobek i będzie go prowadzić, otrzymując dotacje z programu MALUCH przewidziane w tym module. Czy dotacja do funkcjonowania będzie przekazywana gminie, czy może być przekazywana bezpośrednio firmie organizującej żłobek?

Odpowiedź:

Moduł 1 przeznaczony jest dla gmin i nie ma możliwości przekazywania dotacji uzyskanych w ramach tego modułu innym podmiotom. Dotyczy to zarówno środków przeznaczonych na wydatki majątkowe, związane z utworzeniem nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi, jak i środków przeznaczonych na zapewnienie funkcjonowania. Rozliczenie dotacji powinno nastąpić na podstawie wydatków ponoszonych przez gminy, a nie przez podmioty współpracujące z gminami – dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków majątkowych i bieżących, a nie na dotacje udzielane przez gminy podmiotom współpracującym z gminami.

Pytanie B.2:

Czy zadaniem objętym konkursem „MALUCH 2014 – moduł 1” może być budowa żłobka, który będzie oddany do użytku według planu w lutym przyszłego roku? Zakładamy, że dzieci będą przyjmowane od marca.

Odpowiedź:

Zgodnie z punktem 4.2 Programu, zadaniem realizowanym w ramach modułu 1 jest utworzenie w 2014 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania. W opisanym przypadku miejsca opieki utworzone zostaną dopiero w 2015 r. - wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, który będzie formalnym potwierdzeniem utworzenia nowych miejsc opieki, nastąpi w lutym lub w marcu przyszłego roku. Opisany projekt nie może być więc sfinansowany w konkursie „MALUCH – edycja 2014”.

 

Pytanie B.3:

Czy w module 1 może być dofinansowane tylko funkcjonowanie miejsc w żłobku, które gmina wybudowała z własnych środków i uruchomi we wrześniu?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z punktem 4.2 Programu, zadaniem realizowanym w ramach modułu 1 jest utworzenie w 2014 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania. Podstawowym celem tego modułu jest tworzenie w 2014 r. nowych miejsc opieki z udziałem programu MALUCH poprzez dofinansowanie do wydatków majątkowych, zaś uzupełniająco udzielane jest wsparcie na wydatki bieżące

 

C. Moduł 2:

Pytanie C.1:

Gmina ma żłobek na 90 miejsc, przy czym z programu MALUCH dofinansowała utworzenie jednej grupy żłobkowej na 20 miejsc w 2012 r., natomiast sam żłobek na 70 miejsc został sfinansowany ze środków własnych gminy. Czy mamy się ubiegać w module 2 tylko o dofinansowanie na 20 miejsc, czy możemy o wszystkie miejsca w tym żłobku? A jeżeli tylko o 20 miejsc, to jak mamy rozliczyć koszty związane z tymi miejscami?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 4.2. Programu, zadaniem realizowanym w ramach modułu 2 jest zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2013 r. z udziałem programu „MALUCH”. Tak więc w przypadku współistnienia w jednej instytucji miejsc powstałych z udziałem MALUCHA i bez jego udziału, dofinansowanie dotyczy tylko miejsc „maluchowych”, a nie całych instytucji, w których te miejsca powstały.

Rozliczenie w takich przypadkach najwygodniej stosować jest na podstawie proporcji liczby miejsc powstałych z udziałem Programu do liczby wszystkich miejsc w danej instytucji.

 

Pytanie C.2:

Czy można uzyskać dofinansowanie w module 2 na funkcjonowanie żłobka, na którego budowę gmina uzyskała dotację z programu MALUCH w 2013 r., ale który został wpisany do rejestru w lutym 2014 r.?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 4.2. Programu, zadaniem realizowanym w ramach modułu 2 jest zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2013 r. z udziałem programu „MALUCH”. Miejsca w żłobku, które tworzone były z pomocą dotacji z programu MALUCH w 2013 r., spełniają warunek zawarty w treści zadania także wtedy, gdy zostały oddane do użytku w następnym, 2014 roku.

 

Pytanie C.3:

Żłobek otrzymuje dotację z funduszy unijnych, przyznaną przez urząd marszałkowski do maja br. Czy możemy ubiegać się o dotację od czerwca?

Odpowiedź:

Tak, można składać ofertę, której początek okresu dofinansowania przypada w dowolnym miesiącu 2014 roku.

 

Pytanie C.4:

Żłobek gminny uzyskał dofinansowanie z programu MALUCH w 2013 r. (edycja 1) na zapewnienie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki, które utworzył bez udziału programu. Czy możemy ubiegać się o dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania tych miejsc w 2014 r.?

Odpowiedź:

Nie. W module 2 konkursu „MALUCH – edycja 2014” dotacje przeznaczone są tylko dla tych miejsc opieki, które były tworzone z udziałem programu MALUCH. Nie można dofinansowywać miejsc w żłobkach gminnych, które w 2013 r. uzyskały z programu dofinansowanie do wydatków na funkcjonowanie nowych miejsc opieki, utworzonych bez udziału programu.

 

D. Moduł 3

Pytanie D.1:

Jak wpisać w ofertę taką sytuację, gdy w lutym otworzyłam klub dziecięcy na 20 miejsc, ale na początku miałam tylko 6 dzieci, a marcu mam 9? Liczę na to, że gdy dostanę dotację, będę miała od czerwca komplet dzieci, tj. 20. Czy mam wpisać 20 i potem będę zwracać pieniądze?

Odpowiedź:

W przypadku różnej liczby dzieci w różnych miesiącach, proponujemy wyliczenie przeciętnej liczby dzieci w okresie, za który składana jest oferta oraz dołączenie wyjaśnienia do oferty z podaniem sposobu wyliczenia przeciętnej liczby dzieci.

W opisanym przykładzie: luty – 6 dzieci, marzec – 9 dzieci, kwiecień (zakładamy obsadę jak marcu) – 9 dzieci, maj…grudzień (8 miesięcy) – 20 dzieci. Przeciętnie w ciągu 11 miesięcy: (7 + 9 + 9 + 8*20)/11 = 16,7 dzieci.

 

 

Pytanie D.2:

Składając ofertę przyjmuję, że wszystkie miejsca będą zajęte. A co będzie, jeśli nie będę miała w którymś miesiącu pełnej obsady?

Odpowiedź:

Sposób rozliczania dotacji w przypadku mniejszej liczby dzieci od podanej w ofercie uzależniony jest m.in. od trybu przekazywania dotacji (w formie zaliczkowej lub jako refundacja), a szczegóły powinny być określone w umowie w sprawie udzielenia dotacji, zawieranej między wojewodą a beneficjentem.

 

Pytanie D.3:

Jak wpisać w ofertę różne opłaty rodziców? Czy każdą wysokość opłaty i liczbę płacących ją rodziców osobno? Np. podstawowa opłata to 900 zł i wyżywienie 10 zł dziennie, ale dzieci przebywające do 5 godzin płacą 500 zł plus wyżywienie 8 zł. Mamy także dodatkowo płatne nadgodziny i abonamenty godzinowe. Czy dla każdego rodzica muszę osobną linijkę wypełniać?

Jak mam wpisać opłaty rodziców do tabelki, gdy stosuję rabaty dla rodziców oddających dwójkę dzieci (dla drugiego dziecka opłata jest o 200 zł mniejsza)?

Odpowiedź:

W ofercie w jednym wierszu jest miejsce na jedną instytucję i nie można wpisywać danych dotyczących jednej instytucji w kilku wierszach. W przypadku stosowania różnych opłat rodziców w jednej instytucji, proponujemy wyliczenie przeciętnej opłaty na podstawie dotychczas pobieranych opłat lub ich przewidywanej wysokości. Można w takich sytuacjach dołączyć do oferty wyjaśnienie zawierające sposób wyliczenia przeciętnej opłaty.

 

Pytanie D.4:

Co wchodzi w zakres kosztów na zapewnienie funkcjonowania?

Odpowiedź:

Wydatki ponoszone na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, są to wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem instytucji (żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna) i z opieką nad dziećmi korzystającymi z miejsc opieki w tej instytucji. Typowe wydatki to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia opiekunów i pozostałego personelu, wydatki pochodne od wynagrodzeń - obciążające pracodawcę składki i obowiązkowe odpisy, wydatki na utrzymanie lokalu, wydatki na wyżywienie dzieci. Niektóre urzędy wojewódzkie publikują na swoich stronach internetowych wykaz wydatków kwalifikowanych. W sprawach wątpliwych decyzje w sprawach kwalifikowalności kosztów podejmują wojewodowie (zgodnie z punktem 7.2 Programu).

 

Pytanie D.5:

Czy można do kosztów wpisać koszty szkolenia personelu, które ponoszone będą w kwietniu, jeżeli przewiduję wpis dziennego opiekuna do wykazu w maju?

Odpowiedź:

Koszty funkcjonowania można liczyć dopiero od momentu wpisu opiekuna do wykazu (to samo dotyczy żłobków i klubów dziecięcych wpisywanych do rejestru), a więc nie jest możliwe uznania kosztów szkolenia dziennych opiekunów ponoszonych przed wpisem do wykazu za koszty kwalifikowane. Dodatkowo, warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko – co jest w podanym przypadku dla kwietnia niemożliwe, gdyż rodzice nie oddają dzieci pod opiekę dziennemu opiekunowi w tym miesiącu.

 

Pytanie D.6:

Czy można składać ofertę na dotację dla żłobka, który dopiero planowany jest do otwarcia we wrześniu?

Odpowiedź:

Tak, oferty można składać także na dofinansowanie miejsc w instytucjach, które dopiero w trakcie roku utworzą miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Zgodnie z punktem 4.3. Programu - dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Nie jest przy tym wymagane funkcjonowanie instytucji opiekuńczej przez cały rok, jak również nie jest wymagane, aby instytucja w momencie składania oferty była już wpisana w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. W przypadku planowanego otwarcia placówki w trakcie roku, w ofercie należy podać odpowiednią liczbę miesięcy, przez którą przewidywane jest jej funkcjonowanie.

 

Pytanie D.7:

Jaką maksymalną kwotę dotacji z budżetu państwa w ramach programu MALUCH można otrzymać? W jednym miejscu jest napisane, że nie więcej niż 300 zł, a w innym, że nie więcej niż 80% kosztów realizacji zadania?

Udział dotacji w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania oraz nie więcej niż 300 zł miesięcznie na 1 dziecko miesięcznie. Oznacza to, że jeżeli 80 % kosztów realizacji zadania przekracza kwotę 300 zł, to do oferty wstawiamy kwotę 300 zł, a nie 80 % kosztów zadania. Gdy z wyliczenia 80 % kosztów zadania wynika, że kwota ta jest niższa od 300 zł, wpisujemy wyliczoną kwotę.

 

Pytanie D.8:

Jeżeli klub dziecięcy korzysta z dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do października 2014 r. – czy może ubiegać się o dotację? Jeśli tak, to czy klub może ubiegać się o dotację od listopada, czy może też uzupełnić dofinansowaniem z MALUCHA dotację z PO KL od stycznia do października?

Odpowiedź:

Dofinansowanie z innych źródeł, w tym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nie wpływa na możliwość uzyskania dotacji z programu MALUCH. W przypadku pozyskania źródeł finansowania zadania innych, niż środki własne i dotacja, dla potrzeb określenia udziału dotacji w kosztach realizacji zadania środki z innych źródeł traktowane są na równi ze środkami własnymi beneficjenta. Można więc w opisanym przypadku starać o dotację z programu MALUCH tylko za okres listopad-grudzień, jak również za te 2 miesiące w pełnej wysokości, natomiast za miesiące styczeń-październik w wysokości uzupełniającej dotację z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

realizacja: Ideo CMS Edito powered by: