Opieka nad małym dzieckiem

Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka

Ankieta

Komunikaty

Rejestracja żłobka i klubu dziecięcego przez internet

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, na portalu Emp@tia, dostępnym pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl, w module E-wnioski, udostępniło usługę umożliwiającą złożenie elektronicznego wniosku o wpis, zmianę danych oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2014 r., poz. 193).

Osoba/podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, chcący złożyć wniosek za pomocą portalu Emp@tia, powinna założyć na nim konto, do czego niezbędne będzie - w celu zweryfikowania tożsamości - posłużenie się bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym e-PUAP.

Następnie należy w module e-Wnioski:

 • wybrać opcję Dokumenty, Nowy dokument, Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3,
 • wybrać odpowiedni wniosek o wpis lub wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych bądź informację o zmianie danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych,
 • wybrać gminę do której wniosek/informacja będzie skierowany,
 • wypełnić wniosek/informację wymaganymi danymi,
 • wysłać wniosek/informację potwierdzając bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym e-PUAP.

Wypełniony na portalu Emp@tia wniosek, po wysłaniu go do właściwej gminy, trafi na konto danej gminy w Rejestrze Żłobków, gdzie będzie obsłużony przez gminę, która, wykorzystując funkcjonalności aplikacji Rejestr Żłobków, może wydać wnioskodawcy odpowiedni dokumentw formie elektronicznej potwierdzający wpis, aktualizację lub wykreślenie z Rejestru.

 

Zakładam działalność gospodarczą

Jak założyć działalność gospodarczą ? Od czego zacząć?

 

Informacja dla zakładających instytucje opieki nad dzieckiem do lat 3

Zgłoś swoją instytucję do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

 

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie oceny warunków sanitarno-higienicznych lokali przeznaczonych na prowadzenie działalności w postaci sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat.

 

Warunki lokalowo-sanitarne w żłobkach i klubach dziecięcych reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367). Jednakże niniejsze rozporządzenie nie reguluje kompleksowo wymagań sanitarnych np. odnoszących się do kwestii wyżywienia.

Zgodnie z informacją z dnia 27 lipca 2011 r. otrzymaną od Głównego Inspektora Sanitarnego:

 • Nie ma konieczności zapewnienia oddzielnej toalety dla pracowników mających kontakt z żywnością. Z § 111 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, 1650, z późn. zm. – tekst jednolity) wynika jedynie, że pracownicy powinni mieć dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych.
 •  Jeżeli chodzi o podzielenie zaplecza kuchennego na część brudną i część czystą za pomocą szafy przelotowej, to jest to tylko propozycja inspektorów sanitarnych. Należy zachować najwyższą ostrożność aby nie dopuścić do zabrudzenia żywności. Dla zapewnienia higieny żywności zaplecze kuchenne powinno być podzielone na dwie części – jedna, w której zmywane są naczynia i sztućce, i druga, w której rozdzielane są posiłki przywożone przez firmę cateringową i przygotowywane mieszanki mleczne. Nie ma przepisów, które określałyby, w jaki sposób ma być zorganizowane zaplecze kuchni i w związku z tym wymagania dla konkretnego obiektu może określić właściwy terenowo państwowy inspektor sanitarny, który nadzoruje bądź będzie nadzorował działalność przedsiębiorcy.
 • Zgodnie z § 237 ust. 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, z zastrzeżeniem § 261, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m, a w przypadku przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób - nie mniej niż 0,8 m.
 •  Odnośnie do obowiązku przechowywania próbek mleka przez okres trzech dni art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., Nr 136, poz. 914, z późn. zm. – tekst jednolity) stanowi, że zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego może przechowywać próbki wszystkich potraw o krótkim okresie przydatności do spożycia, wyprodukowanych i przeznaczonych do żywienia konsumentów w tym zakładzie. Innymi słowy, nie ma obowiązku przechowywania próbek potraw, pod warunkiem niewprowadzania gotowej żywności do obrotu.
 •  Zostawianie odzieży wierzchniej i butów przez personel w szatni, która jest przeznaczona dla dzieci jest możliwe, o ile jest ona odpowiednio duża.
 • Zorganizowanie oddzielnego zlewu przeznaczonego do płukania mopa nie jest konieczne, co prawda jednak w tym wypadku inspektor sanitarny zalecił zorganizowanie pomieszczenia gospodarczego do przechowywania środków myjących, sprzętu porządkowego, a w tym odkurzaczy, mopów itp. ze zlewem zainstalowanym na wysokości 0,5 m.  
 • Osobne urządzenie sanitarne przeznaczone wyłącznie do płukania nocników nie jest wymagane. Nie ma przepisów regulujących tę kwestię. Zalecenie do wprowadzenia takiej procedury nie może być podstawą do odmowy wydania decyzji.

 

 

realizacja: Ideo CMS Edito powered by: