Opieka nad małym dzieckiem

Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka

Ankieta

MALUCH 2013

Wyniki 1 edycji konkursu MALUCH 2013 r.

30-04-2013

 

Wyniki konkursu "MALUCH 2013 – edycja 1”:
ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach
 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej, po zapoznaniu się z rekomendacjami Departamentu Polityki Rodzinnej MPiPS co do wyboru ofert do dofinansowania z programu MALUCH:

1.   Podwyższył kwotę dofinansowania przeznaczoną na konkurs „MALUCH 2013 – edycja 1” do 51 498 102 zł.

2.   Zatwierdził „Listę ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w konkursie MALUCH 2013 – edycja 1”, stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3.   Zatwierdził „Rezerwową listę ofert w konkursie MALUCH 2013 – edycja 1” stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwoju i zapewnienia funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH 2013 – edycja 1”, na który Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył 40.000.000 zł z możliwością zwiększenia tej kwoty, wojewodowie do postępowania konkursowego zakwalifikowali 343 oferty pochodzące ze 131  gmin na kwotę 61 048 838 zł, dotyczące 10 120 miejsc opieki.

 

Syntetyczna informacja o ofertach zakwalifikowanych zawarta jest w tabeli 1:

 

Tabela 1. Informacja o ofertach zakwalifikowanych przez wojewodów do postępowania konkursowego "MALUCH 2013 – edycja 1”

Instytucja

Liczba ofert

Liczba miejsc opieki

w tym:

nowe miejsca

w tym:

miejsca utworzone w latach 2011-2012 (dofinansowanie
z Programu dotyczy kosztów funkcjonowania)

miejsca tworzone i organizowane z udziałem programu MALUCH

miejsca tworzone w 2013 r. bez udziału Programu MALUCH, (dofinansowanie
z Programu dotyczy kosztów funkcjonowania)

1

2

3

4

5

6

7

żłobek

313

9 438

2 555

2 233

322

6 883

klub dziecięcy

23

460

127

113

14

333

dzienny opiekun

7

222

198

174

24

24

Razem

343

10 120

2 880

2 520

360

7 240

 

 

W trakcie rozpatrywania ofert zakwalifikowanych do Programu przez Wojewodów stwierdzono, że część z nich zawiera niemiarodajne oszacowania dotyczące niezaspokojonego zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy (wielkość ta jest jednym z kryteriów rankingowych przy przyznawaniu dotacji). Zakwestionowano dane w przypadkach, gdy w ofercie gminy:

- założono utworzenie większej liczby nowych miejsc opieki niż wynosi, według gminy, niezaspokojone zapotrzebowanie na takie miejsca,

- określono zapotrzebowanie na instytucjonalne miejsca opieki na poziomie ok. 100% liczby wszystkich dzieci w gminie w wieku od 0 do lat 3,

- określono pełne potrzeby gminy na instytucjonalne miejsca opieki na poziomie niewiarygodnie niskim (w skrajnych przypadkach było to 0 %).

 

Postanowiono nie wyłączać kwestionowanych merytorycznie ofert z postępowania konkursowego, ale oszacować zapotrzebowanie na miejsca opieki w kwestionowanych ofertach w oparciu o oszacowanie MPiPS, bazujące m.in. na wskaźniku zawartym w projekcie Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 i to oszacowanie przyjąć do ustalenia punktów rankingowych w odpowiednim kryterium.

Pełne zestawienie rankingowe przedstawiono w załączniku 3 do ogłoszenia.

 

Lista ofert zakwalifikowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej do dofinansowania w konkursie "MALUCH 2013 – edycja 1”, zawiera 260 ofert pochodzących ze 107 gmin. Syntetyczna informacja o ofertach zakwalifikowanych do dofinansowania zawarta jest w tabeli 2:

 

Tabela 2. Informacja o ofertach zakwalifikowanych do dofinansowania w konkursie "MALUCH 2013 – edycja 1”

Instytucja

Liczba ofert

Liczba miejsc opieki

w tym:

nowe miejsca

w tym:

miejsca utworzone w latach 2011-2012 (dofinansowanie
z Programu dotyczy kosztów funkcjonowania)

miejsca tworzone i organizowane z udziałem programu MALUCH

miejsca tworzone w 2013 r. bez udziału Programu MALUCH, (dofinansowanie
z Programu dotyczy kosztów funkcjonowania)

1

2

3

4

5

6

7

żłobek

237

7 329

2 555

2 233

322

4 774

klub dziecięcy

16

314

127

113

14

187

dzienny opiekun

7

222

198

174

24

24

Razem

260

7 865

2 880

2 520

360

4 985

 

Niezakwalifikowane do dofinansowania zadania zostały umieszczone na liście rezerwowej. Zadania te dofinansowywane będę w przypadku nieprzyjęcia dotacji na zadania ujęte na liście podstawowej lub w przypadku niewykorzystania (niepełnego wykorzystania) dotacji.

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że termin ogłoszenia drugiej edycji konkursu oraz szczegółowe postanowienia konkursowe uzależnione są od terminu ogłoszenia zmian w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Nowelizacja ustawy jest przedmiotem prac w Sejmie.

 

Załączniki:

1.       „Lista ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w konkursie MALUCH 2013 – edycja 1

2.       „Rezerwowa lista ofert w konkursie MALUCH 2013 – edycja 1

3.       „Punktacja rankingowa ofert zakwalifikowanych do Programu przez Wojewodów”

 

realizacja: Ideo CMS Edito powered by: