Opieka nad małym dzieckiem

Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka

Ankieta

MALUCH 2013

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert MALUCH 2013 - 2 edycja

19-07-2013

OGŁOSZENIE

OTWARTY  KONKURS  OFERT 
NA  DOFINANSOWANIE INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

„MALUCH 2013 – edycja 2”

 

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, z późn.zm.), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH 2013
– edycja 2”.

1.      Program MALUCH realizowany jest  w 2013 r. w dwóch edycjach. Niniejsze ogłoszenie realizuje 2. edycję Programu.

2.      W ramach konkursu „MALUCH 2013 – edycja 2” będą dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, (żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie), polegające na:

2.1.zapewnieniu funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobku lub w klubie dziecięcym, utworzonych w 2013 r.,

2.2.organizacji w 2013 r. nowych miejsc opieki u dziennych opiekunów oraz zapewnieniu ich funkcjonowania.

3.      O dotacje mogą się ubiegać:

3.1.osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – na miejsca opieki w żłobkach i klubach dziecięcych, wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcychw okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.;

3.2.osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - organizujące pracę i zatrudniające dziennego opiekuna w 2013 r., wpisanego do wykazu dziennych opiekunów do dnia 31 grudnia 2013 r.

4.       Z dotacji nie mogą skorzystać:

4.1.jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz spółki prawa handlowego będące (współ)własnością jednostek samorządu terytorialnego;

4.2.instytucje, w których koszty funkcjonowania miejsc są pośrednio finansowane lub współfinansowane
w konkursie „MALUCH 2013 – edycja 1”.

5.      Na drugą edycję Programu przeznaczono w 2013 roku kwotę 20 000 000 zł, z możliwością jej zwiększenia.

6.      Termin składania ofert: do dnia 8 sierpnia 2013 r.

7.      Oferty w formie pisemnej składane są do właściwego Urzędu Wojewódzkiego, a także przesyłane w formie elektronicznej na adres e-mail Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na adres e-mail właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

8.      Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

2) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/

- w terminie: do dnia 12 września 2013r. 

9.      Beneficjenci zobowiązani są do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do dnia 31 grudnia 2014 r.

10.  Uzyskane kwoty dotacji na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki pomniejszają miesięczne opłaty rodziców.

11.  Szczegółowe zasady konkursu zawiera Regulamin konkursu „MALUCH 2013 –
edycja 2”.

 

Załączniki:

1. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” - strona tytułowa

2. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”

3. Regulamin konkursu „MALUCH 2013 – edycja 2”

4. Regulamin konkursu „MALUCH 2013 – edycja 2” - załącznik 1A Oferta część A

5. Regulamin konkursu „MALUCH 2013 – edycja 2” - załącznik 1B Oferta część B

6. Regulamin konkursu MALUCH 2013 - edycja 2" - załącznik 2 Sprawozdanie z realizacji

7. Regulamin konkursu MALUCH 2013 - edycja 2" - załącznik 3 Sprawozdanie z trwałości

8.Regulamin konkursu MALUCH 2013 - edycja 2" - załącznik 4 Zalecenia do porozumienia

9. Regulamin konkursu MALUCH 2013 - edycja 2" - załącznik 5 Kody gmin wg GUS

10. Regulamin konkursu MALUCH 2013 - edycja 2" - załącznik 6 Adresy e-mail urzędów wojewódzkich

realizacja: Ideo CMS Edito powered by: