Opieka nad małym dzieckiem

Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka

Ankieta

Współpraca z gminą

1.      Zlecanie zadań przez gminę

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 należy do zadań własnych gminy. Jednakże gmina może zlecić wykonywanie zadań własnych innym podmiotom, np. osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Wówczas podmioty te w imieniu gminy tworzą i prowadzą instytucje opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat.

Współpraca ta jest podejmowana zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie. Wówczas finansowanie odbywa się tak jakby gmina była podmiotem tworzącym.

 

2.      Współpraca na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego

Ta forma współpracy odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz.U. 2009 r., Nr 19, poz. 100, z późn. zm.). Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyka pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Współpraca w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego może dotyczyć między innymi: tworzenia żłobków lub klubów dziecięcych, w tym budowy, zakupu lokalu (budynku), aż do etapu uruchomienia, prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

 

3.      Dotacje celowe z budżetu gminy

Ustawa nie nakłada na samorządy obowiązku przyznawania dotacji na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym. Jednak osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące żłobek lub klub dziecięcy mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania dotacji celowej na dofinansowanie pobytu dziecka
w żłobku lub klubie dziecięcym, określa rada gminy w drodze uchwały.

 

4.      Programy resortowe i rządowe ogłaszane przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Ten rodzaj dotacji, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, nie ma charakteru comiesięcznego przekazywania pieniędzy z budżetu państwa do budżetów samorządów. Dofinansowanie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat, odbywa się poprzez opracowanie i ogłaszanie, przez ministra właściwego do spraw rodziny, resortowych oraz rządowych programów rozwoju i wspierania instytucji opieki nad dziećmi.. O dotacje z budżetu państwa, w ramach tych programów, mogą ubiegać się gminy, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Podmioty korzystające z programów mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia lub funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.

Przykładem na współfinansowanie instytucji opieki z budżetu państwa jest resortowy program Maluch.

realizacja: Ideo CMS Edito powered by: