Opieka nad małym dzieckiem

Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka

Ankieta

Dzienny Opiekun

1) Jakie są zalety instytucji Dzienny Opiekun?

Dzienny opiekun jest formą opieki dla małej liczby dzieci. Daje możliwość zorganizowania instytucjonalnej opieki w niewielkich gminach wiejskich, gdzie nie ma potrzeby otwierania żłobka bądź klubu... Pokaż więcej

2) Jaka jest maksymalna liczba dzieci jaką może opiekować się dzienny opiekun?

Dzienny opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do lat trzech, a w wyjątkowych sytuacjach do ukończenia przez dziecko w danym... Pokaż więcej

3) Kto może zostać dziennym opiekunem?

Dzienny opiekun jest to osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. Jako osoba fizyczna, zatrudniana jest przez gminy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości... Pokaż więcej

4) Kto może zatrudnić dziennego opiekuna?

Umowę o świadczenie usługi w formie opieki nad dziećmi może zlecić dziennemu opiekunowi gmina, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Umowa powinna zawierać... Pokaż więcej

5) Kto weryfikuje spełnienie warunków ustawowych u kandydata na dziennego opiekuna zatrudnianego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej?

Weryfikacji spełniania warunków ustawowych przez kandydata na dziennego opiekuna zatrudnianego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, dokonują podmioty... Pokaż więcej

6) Kto opłaca i finansuje składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dziennego opiekuna?

Składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki przez dziennego opiekuna opłaca i finansuje podmiot, który zatrudnia dziennego opiekuna.... Pokaż więcej

7) Jakie są wymagane ustawą kwalifikacje dziennego opiekuna?

Dziennym opiekunem może zostać osoba, która posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub... Pokaż więcej

8) Czy dziennym opiekunem może zostać osoba, która posiada kwalifikacje wynikające z ustawy, ale ma obecnie przerwę w pracy z dziećmi do lat 3?

Osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, ale nie pracująca z dziećmi do lat trzech bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun jest zobowiązana do odbycia 40 – godzinnego... Pokaż więcej

9) Czy dziennym opiekunem może być osoba nieposiadająca kwalifikacji pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego?

Jeżeli kandydat na opiekuna dziennego nie posiada takich kwalifikacji jest zobowiązany do odbycia 160 – godzinnego szkolenia, którego zakres programowy został zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy... Pokaż więcej

10) Gdzie znaleźć instytucje uprawnione do szkolenia dziennych opiekunów?

Szkolenia między innymi dla dziennych opiekunów są organizowane przez podmioty, które otrzymały od Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzje zatwierdzające programy szkoleń. Zatwierdzenie... Pokaż więcej
1  2  Następna   
realizacja: Ideo CMS Edito powered by: