Opieka nad małym dzieckiem

Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka

Ankieta

Dzienny Opiekun

11) Kto finansuje szkolenia kandydatów na dziennych opiekunów?

Koszt szkolenia ponosi kandydat na dziennego opiekuna. Koszt szkolenia może także pokryć przyszły pracodawca.... Pokaż więcej

12) Czy są dodatkowe wymagania dla dziennego opiekuna?

Poza kwalifikacjami, kandydat na dziennego opiekuna powinien spełniać dodatkowe warunki, a mianowicie: dawać rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, nigdy nie być pozbawioną władzy... Pokaż więcej

13) Czy dzienny opiekun podlega obowiązkowym badaniom?

Dzienny opiekun podlega obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. Nr 234,... Pokaż więcej

14) Gdzie dzienny opiekun może sprawować opiekę nad dziećmi?

Aby dzienny opiekun mógł sprawować opiekę nad dziećmi powinien posiadać lokal. Może to być mieszkanie lub dom, do którego posiada tytuł prawny, np.: akt własności, umowa najmu (naturalnie na... Pokaż więcej

15) Czy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna może udostępnić lub wyposażyć lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna?

Tak. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna może udostępnić lub wyposażyć lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.... Pokaż więcej

16) Czy ustawa przewiduje specjalne wymagania dla lokalu, w którym dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi?

Nie. Inaczej niż w przypadku żłobków i klubów dziecięcych, ustawa nie przewiduje specjalnych wymagań odnośnie do lokali, w których ma być sprawowana opieka przez dziennego opiekuna.... Pokaż więcej

17) Jakie są zadania dziennego opiekuna?

Do zadań dziennego opiekuna należy przede wszystkim zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. Dzienny opiekun zapewnia dzieciom właściwą opiekę pielęgnacyjną... Pokaż więcej

18) Czy dzienny opiekun może korzystać z pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi?

Dzienny opiekun w wypełnianiu obowiązków może korzystać z pomocy wolontariusza. Może także, w czasie prowadzenia zajęć, korzystać z pomocy rodziców dzieci, nad którymi sprawuje opiekę.... Pokaż więcej

19) Czy dane osobowe dziennego opiekuna zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej gminy, w której znajduje się instytucja Dziennego Opiekuna?

W portalu internetowym gminy, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, w Wykazie Dziennych Opiekunów, zostanie zamieszczone imię i nazwisko dziennego opiekuna. Będzie ono widniało w Wykazie... Pokaż więcej
Poprzednia   1  2 
realizacja: Ideo CMS Edito powered by: