Opieka nad małym dzieckiem

Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka

Ankieta

Jak uzyskać kwalfikacje?

1) Jakie kroki należy podjąć, aby zostać dziennym opiekunem?

Osoba, która chciałaby sprawować opiekę nad dziećmi jako dzienny opiekun powinna udać się do urzędu gminę w celu sprawdzenia, czy:

- istnieje zapotrzebowanie w jej gminie wśród lokalnej społeczności na dziennego opiekuna,
- gmina widzi potrzebę zatrudnienia dziennego opiekuna,
- może w jej gminie został ogłoszony już konkurs na dziennego opiekuna?

Dzienny opiekun może być również zatrudniany przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.  W związku z powyższym ofert dotyczących zatrudnienia dziennego opiekuna należy poszukiwać także w prasie, telewizji, urzedach pracy itp.

 

2) Jakie kwalifikacje pozwalają na sprawowanie opieki jako dzienny opiekun?

Dziennym opiekunem może zostać osoba, która posiada wykształcenie i kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Jeżeli nie posiada takich kwalifikacji jest zobowiązana do odbycia 160 – godzinnego szkolenia, którego zakres programowy został zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.

Osoba chcąca sprawować opiekę nad dziećmi jako dzienny opiekun, posiadająca odpowiednie kwalifikacje, ale nie pracująca z dziećmi do lat trzech bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun jest zobowiązana do odbycia 40 – godzinnego szkolenia uzupełniającego, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy.

Natomiast, jeżeli osoba chcąca sprawować opiekę nad dziećmi jako dzienny opiekun posiada niezbędne kwalifikacje
i doświadczenie, czyli pracowała z dziećmi do lat trzech przez okres co najmniej dwunastu miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun, jest zwolniona z odbycia szkolenia.

 

3) Czy dzienny opiekun powinien spełniać inne, szczególne wymagania?

Poza kwalifikacjami, chcąc zostać dziennym opiekunem, osoba powinna także spełniać dodatkowe warunki, a mianowicie: dawać rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, nigdy nie być pozbawioną władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona, powinna wypełniać obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, nie być skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz posiadać warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dziećmi. Jeżeli, którykolwiek z warunków nie zostanie spełniony, dyskwalifikuje to kandydata na dziennego opiekuna.

Ponadto, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, dzienny opiekun podlega obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723).

realizacja: Ideo CMS Edito powered by: