Opieka nad małym dzieckiem

Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka

Ankieta

Jak uzyskać kwalfikacje?

1) Jakie kroki należy podjąć, aby zostać wolontariuszem w żłobku lub w klubie dziecięcym?

Osoba, która chciałaby pomagać przy sprawowaniu opieki nad dziećmi jako wolontariusz w żłobku lub w klubie dziecięcym powinna przede wszystkim udać się do urzędu gminy w celu sprawdzenia, czy:


- w jej gminie funkcjonują instytucje opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat,
- może w jej gminie został utworzony żłobek lub klub dziecięcy przez inny podmiot niż gmina,
- jeżeli gmina prowadzi żłobek lub klub dziecięcy czy są potrzebne osoby, które pomagałyby przy sprawowaniu opieki?

 

2) Jakie kwalifikacje pozwalają, aby wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym mógł świadczyć pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat?

Wolontariusz świadczy pomoc przy zapewnianiu opieki nad dziećmi przebywającymi w żłobku lub klubie dziecięcym. Jednak przed rozpoczęciem świadczenia pracy w żłobku lub klubie dziecięcym, zobowiązany jest odbyć 40 - godzinne szkolenie. Z obowiązku odbycia szkolenia jest zwolniona osoba, która posiada identyczne kwalifikacje, jak opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, czyli nie jest zobowiązana do odbywania dodatkowych szkoleń.

 

3) Czy wolontariusz w żłobku lub w klubie dziecięcym powinien spełniać inne, szczególne wymagania?

Oprócz kwalifikacji wymaganych przy sprawowaniu opieki nad dziećmi, osoba powinna także spełniać dodatkowe warunki, a mianowicie: dawać rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, nigdy nie być pozbawioną władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona, powinna wypełniać obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, nie być skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. Zarówno opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, jak i wolontariusz są obowiązani, na podstawie ustawy, o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 do poddania się obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723).

realizacja: Ideo CMS Edito powered by: